เกี่ยวกับเรา
 
โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2533 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Touch 88 Corporation โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
เรามีทีมงานที่แข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยในแต่ละกลุ่ม โดยเติมเต็มทุกรายละเอียดความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสร้างสีสันที่สวยงามและแตกต่างจนเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับการใช้งานภายในบ้าน/สำนักงาน วัด โรงเรียน และผู้ประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานพยาบาล

โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในทุกๆ ด้าน ดังนั้น วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตล้วนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) เพื่อลดปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งขั้นตอนในการผลิตก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ


 
"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"